Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Koronawirus: Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19

Zgrupowanie ludzi na zebraniuCentralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy przygotował materiał "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19”. Zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem na stronach internetowych tych instytucji. Ten dokument nie jest aktem prawnym, ale przypominamy, że zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Przypominamy również, że na podstawie art. 304 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 Kodeksu pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
CIOP jest instytutem badawczym, więc powinniśmy starać się postępować jak najbardziej zgodnie z jego zaleceniami.


Wytyczne opracowano w celu ułatwienia pracodawcom i przedsiębiorcom prowadzenia w czasie epidemii działań skierowanych na osiągnięcie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Wdrożenie wytycznych powinno przyczynić się do ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na SARS-CoV-2 w miejscu pracy. Uzupełnienie wytycznych stanowi lista kontrolna, umożliwiająca pracodawcom ocenę zgodności stosowanych w zakładzie pracy środków prewencji z wytycznymi. W celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem pracowników na SARS-CoV-2 w pracy – CIOP zaleca - przygotowanie planu działań zapobiegawczych, a następnie jego wdrożenie. Plan taki powinien zostać opracowany przez przedstawicieli kierownictwa, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników i przy współudziale lekarza medycyny pracy oraz specjalistów ds. bhp. Ze swojej strony radzimy zaprosić do współpracy także Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego specjalistę w tym zakresie. Zgodnie ze stanowiskiem UODO, Inspektorzy ochrony danych nie tylko monitorują operacje przetwarzania danych pod kątem ich zgodności z prawem, ale wspierają pracodawców we wszelkich działaniach, m.in. w tym, by dane pracowników były bezpieczne i przetwarzane z poszanowaniem praw pracowniczych. (www.uodo.gov.pl/pl/138/547).


CIOP informuje, że podejmowane działania powinny w kompleksowy sposób uwzględniać wszystkie czynniki zwiększające prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2. Zastosowane środki profilaktyczne należy dostosować do potrzeb zakładu pracy.
W naszej ofercie mamy szkolenia z tematyki zalecanej przez CIOP dotyczące pracy zdalnej, a mamy w ofercie szkolenie z doświadczonym psychologiem – praktykiem, które obejmuje tematykę radzenia sobie ze stresem spowodowanym pandemią oraz wyrobienie postawy, która zapobiegnie negatywnemu traktowaniu osób, które chorowały na COVID-19 (link) zapraszamy do udziału i kierowania pracowników. Możemy także zorganizować takie szkolenie, jako szkolenie zamknięte dla danej organizacji.


Poniżej przytaczamy niektóre z zalecanych przez CIOP zasad postępowania:

 • na terenie zakładu pracy wskazane jest wprowadzenie indywidualnych rozkładów czasu pracy, wprowadzenie pracy zmianowej, pracy rotacyjnej lub pracy zdalnej,
 • wskazane jest ograniczenie osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach socjalnych i szatniach (na przykład przez rotacyjną organizację przerw i informację o aktualnym użytkowaniu pomieszczenia umieszczoną na zewnątrz pomieszczenia),
 • należy umiejscowić stanowiska pracy w taki sposób, aby zapewnić zachowanie między nimi odległości co najmniej 1,5 m (chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19). Zalecane jest, aby w miarę możliwości pracownicy byli odwróceni do siebie plecami,
 • zaleca się określenie zasad korzystania z ciągów komunikacyjnych (m.in. schody, korytarze, windy) np. przez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego czy ograniczenie liczby osób jednocześnie korzystających z windy,
 • zaleca się określenie zasad postępowania w miejscach powstawania skupisk ludzi (wejścia do budynków w godzinie rozpoczęcia pracy czy opuszczania budynku po jej zakończeniu, miejsca potwierdzania obecności, stanowiska wydawania narzędzi i materiałów itp.); wskazane jest odpowiednie rozmieszczenie i oznakowanie takich miejsc. Zaleca się stosowanie przed wejściem do budynku mat dezynfekcyjnych.


Jeżeli wykonywana praca wiąże się kontaktami bezpośrednimi z innymi pracownikami lub klientami, do środków ograniczających prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2 należą:

 • praca w zespołach o stałym składzie i ograniczonej liczbie kontaktujących się bezpośrednio ze sobą pracowników (2-3 osoby),
 • zastosowanie przezroczystych ekranów, np. ze szkła lub tworzywa sztucznego, oddzielających pracowników od klientów, kontrahentów itp.,
 • ograniczenie czasu bezpośredniego kontaktu (do max. 15 minut),
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej – np. filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego (półmasek filtrujących lub półmasek/masek połączonych z filtrami), osłon oczu i twarzy, gogli, całotworzywowych (czyli całkowicie formowanych np. z gumy) rękawic jednorazowych (ochronnych lub medycznych), środków ochrony nóg, kombinezonów ochronnych,
 • stosowanie środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni roboczych.

Jednakże, jak podkreśla CIOP, nie należy kierować do pracy wymagającej wysiłku fizycznego przy jednoczesnym stosowaniu filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego (np. półmasek filtrujących) osób z chorobami układu krążenia i oddechowego oraz osób starszych (w wieku 65+).


Ponadto, pracodawca powinien zapewnić regularne czyszczenie i pranie odzieży roboczej oraz jej prawidłowe przechowywanie. Prawidłowe przechowywanie ma polegać na zapewnieniu braku kontaktu z prywatnymi ubraniami pracownika, jak również innych współpracowników lub klientów. Pracodawca powinien również zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie sposobu zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej, ponieważ ich nieprawidłowe stosowanie, a zwłaszcza zdejmowanie jest częstym powodem zarażeń.


Zaleca się ograniczenie liczby pracowników korzystających wspólnie z tego samego wyposażenia i narzędzi pracy. W przypadku konieczności ich wykorzystywania przez kilka osób - zalecana jest ich częsta dezynfekcja, a także obowiązkowe używanie przez te osoby całotworzywowych rękawic jednorazowych.


W ramach działań na rzecz ograniczenia kontaktów bezpośrednich pracowników zaleca się, jeżeli pozwala na to charakter pracy, organizowanie jej w sposób zdalny. Informujemy, że w katalogu naszych szkoleń on line mamy ofertę z zakresu organizowania pracy zdalnej, uwzględniającą propozycje rozwiązania praktycznych problemów i najnowsze regulacje prawne w tym zakresie (link)


Zalecane jest ułatwianie pracownikom korzystania z transportu indywidualnego, a ograniczenie korzystania ze zbiorowego. Celowe jest udostępnienie im parkingu samochodowego lub miejsca do bezpiecznego przechowywania rowerów oraz zachęcanie pracowników mieszkających w pobliżu zakładu pracy do przychodzenia pieszo do pracy.


Ponadto wskazane jest:
zapewnienie codziennej dezynfekcji miejsc przebywania, w tym często dotykanych powierzchni (klamki, blaty robocze, biurka, klawiatury, umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne),
zapewnienie dostępu do miejsc, w których pracownicy, klienci i kontrahenci mogą myć ręce mydłem i wodą, a następnie dezynfekować je odpowiednimi środkami, oraz czytelnej informacji o tym, jak skutecznie myć i dezynfekować ręce,
zapewnienie codziennego sprzątania „na mokro” z użyciem detergentów podłóg, stołów, krzeseł, szafek w pomieszczeniach socjalnych,
zapobieganie wspólnemu korzystaniu z naczyń stołowych w pomieszczeniach socjalnych oraz zapewnienie dezynfekcji przyborów kuchennych po ich użyciu przez pracownika,
usunięcie gazet, czasopism i broszur informacyjnych z pomieszczeń socjalnych, poczekalni i recepcji,
zapewnienie regularnego czyszczenia i dezynfekcji pojazdów firmowych oraz ich wyposażenie w środki do dezynfekcji rąk oraz papierowe ręczniki i worki na śmieci.


Korespondencja, przesyłki pocztowe lub dostarczone przez kurierów powinny być w miarę możliwości pozostawione na 2-3 godziny w pojemnikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu, umieszczonych w wydzielonym do tego miejscu. Przesyłki przed włączeniem do dalszego obiegu powinny być zdezynfekowane.


Dodatkowe obciążenia psychiczne spowodowane epidemią COVID-19 powinny być uwzględnione przy podejmowaniu odpowiednich środków zapobiegawczych. Do szczególnie istotnych działań należą:

 • zapewnienie pracownikom pomocy przy realizacji zadań w warunkach epidemii, w tym umożliwienie pracownikom indywidualnego podejścia do godzin pracy,
 • zorganizowanie regularnego forum internetowego, na którym pracownicy mogą wyrażać swoje obawy, zadawać pytania, a także zachęcanie pracowników do udzielania sobie wzajemnego wsparcia, np. poprzez kontakty telefoniczne lub w mediach społecznościowych,
 • zapewnienie wsparcia kierownikom średniego szczebla zarządzania, np. przez organizowanie szkoleń z zakresu metod kierowania zespołem online,
 • zapewnienie pracownikom możliwości otrzymania indywidualnej pomocy psychologicznej czy udziału w warsztatach dotyczących metod radzenia sobie ze stresem związanym z lękiem przed zarażeniem się SARS-CoV-2.
 • zapobieganie narażeniu na stygmatyzowanie, izolowanie od zespołu i pomijanie w życiu społeczności pracowników osób, które przeszły chorobę COVID-19. Informujemy, że mamy w ofercie szkolenie z doświadczonym psychologiem – praktykiem, które obejmuje tematykę radzenia sobie ze stresem spowodowanym pandemią oraz wypracowanie postawy, która zapobiegnie negatywnemu traktowaniu osób, które chorowały na COVID-19 (link) Zapraszamy do udziału w szkoleniu i kierowania na nie pracowników. Możemy także zorganizować takie szkolenie, jako szkolenie zamknięte dla danej organizacji.


CIOP zaleca również ustanowić procedury dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia u któregokolwiek z pracowników objawów choroby COVID-19. Procedury te powinny określać sposób: 1) postępowania z pracownikiem, u którego zachodzi podejrzenie zachorowania na COVID-19, w tym wyposażenie go w maskę ochronną, rękawiczki oraz odizolowanie od innych pracowników; 2) ustalania listy osób, które miały bezpośredni kontakt z tym pracownikiem; 3) zgłoszenia przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 do powiatowej lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.


Ustalając procedury związane z wykonywaniem pracy w obecnych czasach należy - jak zaleca CIOP - brać pod uwagę wytyczne i zalecenia innych organów, np. UODO oraz wcześniejsze zalecenia GIP, z których wynika m.in.

 • żeby odizolować pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania sami oraz tych, którzy nie potrzebują specjalistycznego sprzętu ani maszyn stacjonarnych. Np. można zlecić im pracę w wolnym biurze, pokoju socjalnym, stołówce lub sali spotkań (adaptacja pomieszczeń),
 • jeśli to możliwe, należy poprosić najbardziej narażonych pracowników, aby pracowali z domu (osoby starsze i cierpiące na choroby przewlekłe, w tym nadciśnienie, problemy z płucami lub sercem, cukrzycę, osoby w trakcie leczenia onkologicznego lub przyjmujące inne leki immunosupresyjne, oraz kobiety w ciąży).

GIP jako środki ochrony osobistej uznało np. półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp. Natomiast GIS wydał wytyczne tylko dla niektórych branż.


CIOP opracował listę pytań kontrolnych dla pracodawców. Ta lista jest narzędziem wspomagającym przeprowadzenie oceny zgodności stosowanych w zakładzie pracy środków z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19. Na każde pytanie z tej listy należy udzielić jednej z dostępnych odpowiedzi: „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”. Pytania, dla których udzielone zostaną odpowiedzi „nie”, wskazują te środki, które nie zostały dotychczas wprowadzone. Zalecane jest w tym przypadku jak najszybsze ich wprowadzenie w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia się pracowników koronawirusem SARS-CoV-2.


Przykładowe pytania z listy to np. (wygrubienia – Mostwanted):

 • Czy na poziomie najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa opracowano plan działań w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 w pracy?
 • Czy w opracowaniu planu działań współdziałają przedstawiciele kierownictwa i pracowników, lekarz medycyny pracy i specjaliści ds. bhp?
 • Czy osobom opracowującym plan działań zapewnia się niezbędne informacje na temat koronawirusa i przepisów prawnych obowiązujących w okresie epidemii i czy informacje te są aktualizowane?
 • Czy w planie działań ustalono, jakie środki zostaną wdrożone dla różnych rodzajów prac, oraz czy określono terminy ich wdrożenia i osoby odpowiedzialne za wdrożenie?
 • Czy w planie działań określono zasady ograniczania obciążeń psychicznych spowodowanych SARS-CoV-2?
 • Czy plan działań jest aktualizowany, z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji, stanu wiedzy i przepisów prawa?
 • Czy określono zasady rejestrowania wejścia/wyjścia do/z pracy (np. podpisywania listy) zapewniające zachowanie odległości 1,5 m między pracownikami ?
 • Czy określono zasady korzystania z miejsc przeznaczonych zwyczajowo dla wielu pracowników (np. kancelaria, punkty wydawania narzędzi) zapewniające zachowanie odległości 1,5 m między przebywającymi tam jednocześnie pracownikami?
 • Czy powierzchnie często dotykane (klamki, blaty robocze, biurka, klawiatury, umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne) są regularnie dezynfekowane?
 • Czy wyposażenie i narzędzia wykorzystywane wspólnie przez kilku pracowników są regularnie dezynfekowane, a korzystający z nich pracownicy używają rękawic jednorazowych?
 • Czy w budynkach bez mechanicznej instalacji wentylacyjnej zapewnia się regularnie wietrzenie pomieszczeń (w ciągu dnia pracy okresowo, 10 min/godz. oraz w sposób ciągły w godzinach nocnych)?
 • Czy zapewniono, by środki ochrony indywidualnej były używane i dezynfekowane we właściwy sposób, zgodnie z zaleceniami producentów?
 • Czy kierownikom średniego szczebla zapewnia się wsparcie, np. w zakresie szkolenia dotyczącego metod kierowania zespołem online?
 • Czy wdrożone są procedury zapobiegające narażeniu na stygmatyzację osób, które przeszły COVID-19?


Treść całego dokumentu i listy kontrolnej dostępne na

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/110129,bezpieczenstwo-i-ochrona-zdrowia-osob-pracujacych-w-czasie-epidemii-covid-19.html oraz www.ciop.pl 

 

Po więcej informacji zapraszamy na dedykowane szkolenie: Zapobieganie narażeniu na stygmatyzowanie, izolowanie od zespołu i pomijanie w życiu społeczności pracowników osób, które przeszły chorobę COVID-19 

 

 • Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.