Telefon 22 873 11 00

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Badania profilaktyczne

telefon stacjonarny

Obecnie obowiązujące zasady dokonywania badań profilaktycznych

Zmiany wprowadziły art. 1 pkt 2 i 26 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 15 grudnia 2020 r. poz. 2255).

 

Badania okresowe:

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni (było 60 dni) od dnia odwołania epidemii Covid-19 (stanu zagrożenia epidemiologicznego). W tym czasie jest zawieszone wykonywanie badań okresowych pracowników (art. 229 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu pracy) oraz wydawanie przez pracodawcę skierowania na lekarskie badania okresowe (art. 229 § 4a Kodeksu pracy).
Dopiero po odwołaniu stanu epidemii (ewentualne stanu zagrożenia epidemiologicznego, gdyby obowiązywał po odwołaniu epidemii) pracodawca i pracownik będą obowiązani niezwłocznie podjąć zawieszone obowiązki związane z wykonywaniem badań okresowych oraz wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania tego stanu.
**************************************************************************
Badania wstępne i kontrolne na podstawie orzeczenia wydanego przez innego lekarza:

Nie zostały natomiast zawieszone badania wstępne ani kontrolne. Jednakże sposób ich odbywania jest dostosowany do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Mianowicie, w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego (czyli lekarza z jednostki medycyny pracy, z którą współpracuje dany pracodawca), badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza nie utraci już ważności po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii Covid-19 (ewentualnie stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii), tylko będzie ważne przez 180 dni liczonych od tego dnia. Zatem okres ważności badań wstępnych lub kontrolnych wydanych przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy współpracujący z danym pracodawcą znacznie wydłużono (z 30 dni do 180 dni).
***************************************************************************
Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli jednostka medycyny pracy, z którą współpracuje pracodawca funkcjonuje i przeprowadza badania profilaktyczne - mimo stanu epidemii Covid-19 - nie można honorować orzeczeń wydanych w wyniku badań wstępnych lub kontrolnych przez innego lekarza. Zasadą jest bowiem, że prawidłowe przeprowadzenie badania profilaktycznego jest uzależnione od właściwej wzajemnej wymiany informacji o zagrożeniach zdrowia występujących na stanowiskach pracy. Powinno zatem być wykonane przez jednostkę służby medycyny pracy, z którą pracodawca ma podpisaną umowę (…). (A. Chrzanowski, Zdaniem PIP, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012/9/44-45).
Nie jest też argumentem to, że inny lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności). Warto mieć bowiem na uwadze, że jak wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia: Lekarz medycyny pracy współpracujący z danym pracodawcą także może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-wykonywania-badan-medycyny-pracy-w-okresie-epidemii-koronawirusa

***************************************************************************

Nowe zasady przyjmowania do pracy bez badań wstępnych:

Od 15 grudnia 2020 r. ułatwiono, na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Covid-19, przyjmowanie pracowników do pracy bez konieczności kierowania ich na badania wstępne.
Ułatwienie polega na tym, że w stosunku do osoby zatrudnianej na stanowisko pracy inne niż administracyjno-biurowe okresy, o których mowa w art. 229 § 11 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy (30 dni od ustania poprzedniego stosunku pracy), zostały wydłużone do 180 dni. Zatem, w okresie epidemii Covid-19 (i ewentualnie jeszcze na okres stanu zagrożenia epidemiologicznego, gdyby został ogłoszony po zakończeniu stanu epidemii), wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko inne niż administracyjno-biurowe lub na stanowisko inne niż administracyjno-biurowe o takich samych warunkach pracy w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko inne niż administracyjno-biurowe w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Nowych regulacji nie stosuje się w przypadku osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. W tej kwestii nic się nie zmieniło, takie osoby trzeba kierować na badania wstępne.
*************************************************************************
Uregulowano również, że w okresie epidemii Covid-19 (i ewentualnie jeszcze na okres stanu zagrożenia epidemiologicznego, gdyby został ogłoszony po zakończeniu stanu epidemii) wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Czyli w odniesieniu do tych osób usunięto ograniczenia wynikające z daty rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy – istotna jest tylko data ważności poprzedniego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy oraz ocena czy warunki zatrudnienia z orzeczenia odpowiadają warunkom występującym na stanowisku administracyjno – biurowym, na którym dana osoba ma być zatrudniona).
***************************************************************************
Jakkolwiek przepis nie jest jednoznaczny, to jak się wydaje (biorąc pod uwagę wykładnię systemową) należy uznać, że zasada ta ma zastosowanie zarówno do osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na stanowisko administracyjno-biurowe, jak i w odniesieniu do osób przyjmowanych ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko administracyjno-biurowe lub na stanowisko administracyjno-biurowe o takich samych warunkach pracy.

***************************************************************************
Wydaje się, że nowe rozwiązania prawne mają zastosowanie także do osób podejmujących - w okresie epidemii Covid-19 i ewentualnie jeszcze na okres stanu zagrożenia epidemiologicznego, gdyby został ogłoszony po zakończeniu stanu epidemii - równoległe zatrudnienie na stanowisku administracyjno-biurowym i na stanowisku innym niż administracyjno biurowe, jakkolwiek wprost z przepisów to nie wynika. ***************************************************************************

 

  • Nieprawidłowe dane
    Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.